ΟΡΓΑΝΩΣΗ

H διεθνής πρωτοβουλία πολιτικής υγείας για τον καρκίνο All.Can διοικείται από τα μέλη της. Τα μέλη της All.Can είναι υπεύθυνα για όλες τις σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική, το πεδίο δραστηριοτήτων, τη διοίκηση και την αποδοχή νέων μελών. Τα μέλη έχουν τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματος δράσης.

Οι απόψεις και η συμβολή όλων των μελών εκτιμώνται – και θεωρούνται ισότιμες – ανεξάρτητα από την ιδιότητα μέλους.

Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων διασφαλίζεται με την ακόλουθη δομή διακυβέρνησης:

Η διεθνής πρωτοβουλία Αll.Can αναπτύσσεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και περιλαμβάνει επίσης τον Καναδά και την Αυστραλία. Εθνικές πρωτοβουλίες All.Can λειτουργούν ανεξάρτητα σε πολλές χώρες, εντάσσονται στην οικογένεια της All.Can, αλλά έχουν τη δική τους διοικητική δομή. Μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο Αll.Can εφόσον συμφωνούν και αποδέχονται εγγράφως τους όρους λειτουργίας της διεθνούς πρωτοβουλίας Αll.Can. Μπορείτε να γνωρίσετε τις εθνικές πρωτοβουλίες All.Can.

Μενού