Η πρωτοβουλία All.Can International είναι μία διεθνής διεπιστημονική οργάνωση που δημιουργήθηκε ως μία διεθνής πλατφόρμα διαλόγου τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Τον Μάιο του 2020 απέκτησε μορφή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εκπρόσωποι κορυφαίων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οργανώσεων ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Απώτερος στόχος της All.Can International είναι η βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών με καρκίνο και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.
Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού γίνεται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε εποικοδομητική συνεργασία για:

– Την αναγνώριση των προβλημάτων στη περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο
– Τη σχεδίαση προτάσεων και εργαλείων για βελτιστοποίηση της περίθαλψης και φροντίδας για τον καρκίνο
– Την ανάπτυξη συνεργασιών για την εφαρμογή των προτάσεων με γνώμονα την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε τομείς πραγματικής προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς με καρκίνο
– Οι δράσεις της πλατφόρμας αναπτύσσονται τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς τα προβλήματα φροντίδας για τον καρκίνο διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.

Δείτε εδώ τις Εθνικές Πρωτοβουλίες της All.Can International

Δείτε εδώ την διοικητική δομή της All.Can International

Από τη συνάντηση των μελών της πρωτοβουλίας All.Can που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018 στη Βιέννη, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Κορυφής της ECCO, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών της διεθνούς πρωτοβουλίας και εκπροσώπων των εθνικών πρωτοβουλιών ανά τον κόσμο.

Από τη συνάντηση των μελών της πρωτοβουλίας All.Can που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018 στη Βιέννη, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Κορυφής της ECCO, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών της διεθνούς πρωτοβουλίας και εκπροσώπων των εθνικών πρωτοβουλιών ανά τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία All.Can International δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 ως μία πολυμερής διεπιστημονική πρωτοβουλία. Τον Μάιο του 2020 απέκτησε μορφή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Η διοίκηση της All.Can International διέπεται από διαδικασίες που εγγυώνται την ανεξαρτησία και την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων διασφαλίζονται με την ακόλουθη δομή:

Για την διαδικασία λήψης αποφάσεων υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της All.Can International, ενώ συγκεκριμένες δραστηριότητες του Οργανισμού επιβλέπονται από Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από μέλη των εθνικών πρωτοβουλιών της. Ο εκτελεστικός διευθυντής με την βοήθεια της διεθνούς Γραμματείας συντονίζει τις εργασίες και τις δραστηριότητες της All.Can International.

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της All.Can International είναι υπεύθυνα για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική, το πεδίο δραστηριοτήτων, τη διοίκηση, και την έγκριση νέων μελών και έχουν τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματος δράσης, με εκτελεστικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Τα μέλη διακρίνονται σε γενικά μέλη (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της All.Can International) και σε εταίρους χρηματοδότησης (εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι γενικά μέλη, αλλά συνεισφέρουν οικονομικά ή σε είδος).
Οι απόψεις και η συμβολή όλων των μελών εκτιμώνται – και είναι ισότιμες – ανεξάρτητα από την ιδιότητα του μέλους.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η All. Can χρηματοδοτείται από εταίρους που διαθέτουν ετησίως ένα συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί συλλογικά.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η All.Can International έχει αυστηρή πολιτική συντακτικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται για όλα τα Μέλη της τα οποία συμβάλλουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση η παραγόμενο αποτέλεσμα.
Οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα αποτελέσματα της All.Can International έχουν σκοπό να αντιπροσωπεύουν επακριβώς τις απόψεις του οργανισμού, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί από τα μέλη της, με το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον τελικό συντακτικό έλεγχο. Κανένα μέλος δεν έχει επιπλέον δικαιώματα στο ζήτημα του συντακτικού ελέγχου ενώ ο τρόπος λειτουργίας της All.Can έχει ως στόχο να παρέχει ισότιμη αντιπροσώπευση και προβολή των απόψεων όλων των μελών της.
Η All.Can International συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπού. Δεν προωθεί ούτε υποστηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες των εταίρων χρηματοδότησής της, στο υλικό της ή τις δράσεις επικοινωνίας της.

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της All.Can International είναι υπεύθυνα για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική, το πεδίο δραστηριοτήτων, τη διοίκηση, και την έγκριση νέων μελών και έχουν τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματος δράσης, με εκτελεστικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Τα μέλη διακρίνονται σε γενικά μέλη (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της All.Can International) και σε εταίρους χρηματοδότησης (εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι γενικά μέλη, αλλά συνεισφέρουν οικονομικά ή σε είδος).
Οι απόψεις και η συμβολή όλων των μελών εκτιμώνται – και είναι ισότιμες – ανεξάρτητα από την ιδιότητα του μέλους.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η All. Can χρηματοδοτείται από εταίρους που διαθέτουν ετησίως ένα συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί συλλογικά.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η All.Can International έχει αυστηρή πολιτική συντακτικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται για όλα τα Μέλη της τα οποία συμβάλλουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση η παραγόμενο αποτέλεσμα.
Οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα αποτελέσματα της All.Can International έχουν σκοπό να αντιπροσωπεύουν επακριβώς τις απόψεις του οργανισμού, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί από τα μέλη της, με το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον τελικό συντακτικό έλεγχο. Κανένα μέλος δεν έχει επιπλέον δικαιώματα στο ζήτημα του συντακτικού ελέγχου ενώ ο τρόπος λειτουργίας της All.Can έχει ως στόχο να παρέχει ισότιμη αντιπροσώπευση και προβολή των απόψεων όλων των μελών της.
Η All.Can International συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπού. Δεν προωθεί ούτε υποστηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες των εταίρων χρηματοδότησής της, στο υλικό της ή τις δράσεις επικοινωνίας της.

Η All.Can International δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Οι Εθνικές Πρωτοβουλίες δρουν ανεξάρτητα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ωκεανίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ένταξης πρωτοβουλιών από την Ασία και την Αφρική. Οι Εθνικές Πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της All.Can International αλλά η καθεμία από αυτές διαθέτει την δική της διοικητική δομή.
Οι Εθνικές Πρωτοβουλίες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό (εκθέσεις, infographics, κ.α.) εφόσον έχουν συγκατανεύσει εγγράφως ότι η λειτουργία τους και οι σκοποί τους εναρμονίζονται και είναι συμβατοί με τους αντίστοιχους της All.Can International.

H All.Can ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μενού

Με το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου και των οικονομικών πιέσεων στα συστήματα υγείας, είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Με την συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και με γνώμονα αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δεν είναι απλά θέμα εξοικονόμησης πόρων, αλλά και εύρεσης τρόπων της αποτελεσματικότερης διάθεσής τους για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει την αναποτελεσματικότητα στη φροντίδα του καρκίνου, τις δυνητικές λύσεις και τα θέματα στα οποία εστιάζουμε.

Οι ασθενείς στο επίκεντρο
της πολιτικής για τον καρκίνο

Χάραξη της πολιτικής για τον καρκίνο με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών.

Επένδυση στη συλλογή
και επεξεργασία δεδομένων

Χωρίς τεκμηρίωση δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις αιτίες των προβλημάτων, τις ανάγκες των ασθενών και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Χρειάζεται να πεισθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας να συνεργασθούν για την τυποποίηση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των ασθενών.

Επίτευξη μεγαλύτερης
υπευθυνότητας

Συχνά η έλλειψη δεδομένων εμποδίζει την σε βάθος μελέτη των επιπτώσεων συγκεκριμένων ιατρικών παρεμβάσεων ή πρακτικών στη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου, που αντιμετωπίζονται με βραχυχρόνιες περικοπές κόστους.

Πολιτική βούληση
για βελτίωση

Η αναποτελεσματικότητα και οι ανεπάρκειες του συστήματος υγείας υπονομεύουν το σκοπό που υπηρετεί. Δεν υπάρχει μια μόνον συνταγή βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος μας είναι να συμφωνήσουμε σε βασικές αρχές και κοινή κατεύθυνση και να κάνουμε συστάσεις που θα βελτιώσουν την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα.
Θα πρέπει να:

Η πρωτοβουλία All.Can δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

› Διεξαγωγή και ανάθεση ερευνών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την ανάδειξη τρόπων βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.

› Υποστήριξη της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που βασίζονται στα αποτελέσματα των ερευνών.

› Ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων και μεθόδων συνεργασίας των συμμετεχόντων για να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία για τους ασθενείς, καθώς και ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Για να υπάρξουν αποτελέσματα βελτίωσης εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η λήψη δύσκολων αποφάσεων και η υλοποίησή τους με όρους μακροπρόθεσμων επενδύσεων και όχι βραχυπρόθεσμων διορθωτικών κινήσεων πολιτικής