Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της 4ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών της μη κυβερνητικής μη κερδοσκοπικής ένωσης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Συλλόγων και Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛΟΚ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟΚ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Σανταρόζα 1, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ.154/30-06-2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 836 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/07/2016. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, καλούνται τα μέλη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 2Η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ, σε αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Radisson Blu Park Athens, που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 ΤΚ 10682 στην Αθήνα,  προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019
  3. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  4. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019.
  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2020 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  6. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

Καίτη Αποστολίδου

Μενού